مدیر ارشد منابع انسانی ترجیحا دارای بیش از 5 سال سابقه کار و یا تخصص و اراده در این حد.

از ا...