انجام پروزه های حسابداری شرکتها به عنوان کمک حسابدار و جهت کسب تجربه