ببینید من یک عدد هاست و سرور ایران دارم
می‌خوام یه سرور خارج از ایران هم بگیریم
کاربران داخل ایران فقط به سرور داخل ایران متصل بشند
ک...