مجموعه میوا در راستای گسنرش تیم خود به افراد متخصص در رزمینه فروش به صورت عمومی و سازمانی نیاز دارد
دوره کاراآموزی دوستان یکماه بوده و پس از آن طبق توافق طرفین تبذیل به نیروی استخدامی خواهد شد