استخدام بعد از کارآموزی در صورت توافق طرفین
توانایی طراحی یک سایت با ظاهر اختصاصی بعد از دوره کارآموزی