شرح کار :
" ثبت تنخواه
مغایرت گیری تنخواه
اعلام هزینه نامتعارف به بالا دست
"

شرایط احراز:

" تحصیلات فوق دیپلم به بالا حسابداری
زن
یک سال سابقه کار
دقت و تمرکز
"