ارتباط با انواع مشتریان (پخش ها، فروشگاه ها، مدارس و مراکز فرهنگی، ادارات و سازمان ها، عوامل فروش مقطعی، اشخاص حقیقی،...)
شناسایی بازار و رقبا و کانال های ارتباطی با مشتریان
مستندسازی ارتباط با مشتریان، فروش
ارتب...