جذب نیرو درحوزه های فروش و بازاریابی،بازاررسانی،بازارسازی،توسعه بازارهدف و...

مهارتهای موردنیاز:

فن بیان خوب

ارتباطات بالا

تسلط به کامپیوتر درحدمتوسط

اشنایی ابتدایی بازبان انگلیسی
کارجویان محترم جهت ثبت نام میبایست به لینک زیرمراجعه وانراتک...