*توجه:‌رزومه متقاضیان محترم تنها در صورتی که به آدرس ایمیل :‌jobs022015@gmail.com ارسال گردد بررسی خواهند شد.
جنسیت: آقا
خدمت سربازی را گذرانده باشند ( معافیت پزشکی به هر نحو...