جهت پیشنهاد همکاری از طریق منو ارتباط با در وب سایت ماکزی اقدام بفرمایید.