به یک نفر برنامه نویس ارشد سمت
1 . مسلط به توسعه‌ی تست محور
2 . مهارت حل مساله بالا
نیاز داریم