مدیر باتجربه،کارآمد،منظم وخوشنام درمحیطی حرفه ای،همراه باپورسانت عالی مسلط به تحقیق،بازاریابی،مهندسی فروش،کارتیمی،امور قراردادها وقوانین معاملاتی حداقل 5سال سابقه مشاوره و2سال سابقه مدیریت رنج درمناطق شمال تهران و تحصیلات مرتبط