کارشناس دفتر فنی (پیمان رسیدگی) آشنا به فهرست بهای سد سازی - تسلط به: شرایط عمومی پیمان، متره و برآورد، آنالیز قیمت جدید، تهیه صورت جلسات و صورت وضعیت و تعدیل
23 روز کار 7 روز مرخصی
کارگاه سد سازی