پیرایش و زیبایی یک ضرورت انکار ناپذیر براى همه انسانهاست. نیوفیس با هدف ارتقا کیفیت و پوشش خدمات دهى اقدام به افتتاح ٤ سالن مردانه کرده است لذا جهت توسعه کسب و کار از سرمایه گذاران علاقه مند دعوت به همکارى می نماید
در تمام شهرها و استانها
تلفن ٠٩١٢٣٠١٩٢٤...