* مدیر فنی جهت سرپرستی و مدیریت تیم توسعه؛
مسلط به مفاهیم شیءگرایی، مسلط به زبان جاوا و فریمورک های JEE شامل JSF, Hibernate, Spring (تمام وقت وبا حقوق بالا)

* برنامه نویس جاوا:
آشنا به مفاهیم شیءگرایی، دارای س...