به یک نیروی تمام وقت و یا پاره وقت با مشخصات زیر نیاز داریم. از دانشجویان استقبال می شود.
Specialist knowledge: Expert in HTML5 and CSS3, Photoshop
Experience in working with...