یک شرکت معتبر تولیدی در راستای تکمیل کادر خود به سرپرست فروش مناطق با شرایط زیر نیازمند است:
میزان تحصیلات:
لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی/ بازاریابی
شرایط احراز:
*...