به یک کارمند ادرای مسلط به زبان انگلیسی جهت کار در یک مجموعه معتبر بازرگانی با روحیه کار تیمی نیازمندیم.