کارشناس فروش سازمانی
- ارتباط موثر و مفید با سازمان ها و شرکت ها
-اجرا و کنترل برنامه های فروش...