- تسلط کامل به SQL
- تسلط کامل به IIS
- آشنا به مفاهی...