از اولویت های جذب نیروی فروش وجود وسیله نقلیه با توجه به جابه جایی بسیار در طول روز می باشد.
نیروی فروش نیاز به حضور مستمر در شرکت نداشته و از طرق مختلف میتواند اطلاعات را برساند.
دامنه درآمدی از 300 هزار تومان حقو...