بازاریابی تلفنی و مذاکره فروش حضوری و سازمانی در راستای ارائه خدمات و محصولات شبکه و زیرساخت به شرکت ها و سازمان ها
کارشناس فروش سازمانی
- ارتباط موثر و مفید با سازمان ها و ش...