بازاریابی انواع محصولات با توجه به علاقه شخص و تشخیص کارشناس شرکت.
کسانی که کمترین تجربه بازار یابی دارند و یا علاقمند بازاریابی هستن حتما تماس بگیرند چون قبل شرع بکار تمامی آموزش های لازم ارایه خواهد شد.
افراد علا...