انجام پروژه های دانشگاهی مهندسی پزشکی
انجام شبیه سازی مقالات ISI مهندسی پزشکی با متلب
انجام ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی