مسلط به آداب معاشرت اداری ،خلاق و ایده پرداز در زمینه های کاری مربوطه، پاسخگویی مناسب به تماس های تلفنی شرکت ، پیگیر و متعهد در انجام امور در زمانهای تعیین شده ،به کارگیری ابزارهای روزآمد ،توانایی برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران شرکت ،توانایی کار گروه...