انجام خدمات مشاوره و راه کارهای مناسب و قانونی در جهت انعقاد عقود و قراردادهای مختلف