نگهبانی /منابع انسانی /شرکت پتروشیمی/ کارمند دولت /پرستار بیمارستان /صنایع غدیی //شرکت نفت