ما دارای کانال تبلیغاتی در تلگرام هستیم ولی فرصت رسیدگی رو نداریم
پیشنهاد ما برای شما در درآمد حاصل از آن 40 به 60 می باشد.
آدرس کانال...