تکنسین تاسیسات مکانیکی مسلط به لوله کشی سنگین

آشنا با موتورخانه حرارت مرکزی
آشنا با موتورخانه تصفیه استخر