مدیریت و راهبری تیم مشاوران بیمه
مزایا: آموزش رایگان و تیم‌سازی

وظایف: هدایت و راهبری تیم