سلام خسته نباشد من دوست دارم در یک شرکت دولتی یا نگهبانی ویا نظافت چی باشم فقت دولتی باشه /پرستاربیمارستان باشم یانگهبان بیمارستان نظافت چی بیمارستان وغیره ...فقت دولتلی باشد استخدام مشغول کار شوم من بسیار بسار از لطف محبت شما بسیارممنون هستم