وظایف داخل شرکت:
- تماس با شرکت ها
- مراجعه به شرکت ها برای دمو
- پاسخگویی به تماس های فروش...