دریافت هزینه از مشتری و دستیار فرد دیگری جهت پکیج غذا و تحویل به مشتری