مدیریت تیم نرم‌افزاری
توانایی بررسی مساله و نیازها و انتخاب بهترین مسیر