این افراد تأیید کردند که «هادی» کارِش درسته

فریبرز دلفی
هادی اسکندری
ربات ساز نواندیشان
مهدی بیکی پور
بازگشت