این افراد تأیید کردند که «رضا» کارِش درسته

هادی اسکندری
بازگشت