این افراد تأیید کردند که «پریسا» کارِش درسته

مهدی بیکی پور
یاسمین مرادی
فاطمه مکی
سپیده خانعلی
tabassom
mahdiyeh-h
سعید زبردست
داوود شیخان
حسین صالحی
احسان مومنی
احمدرضا پری پیکر
saeidbahmani
taherrajab
هادی اسکندری
فرامرز باصری نسب
Saman-Sheikhi
sanazkalhor
مجتبی قربانی
نشاط فیض پور
محمد مهدی باریده
ufs66
بازگشت