این افراد تأیید کردند که «فاطمه» کارِش درسته

مهدی بیکی پور
حسین صالحی
masrori
احسان مومنی
هادی اسکندری
promait
sanazkalhor
علی باقری ازغندی
بازگشت