این افراد تأیید کردند که «رضا» کارِش درسته

رضا فدوی
بازگشت