این افراد تأیید کردند که «سعید» کارِش درسته

بازگشت