این افراد تأیید کردند که «میلاد» کارِش درسته

بهنام بهرامی
مهدی بیکی پور
بازگشت