این افراد تأیید کردند که «ربات ساز» کارِش درسته

بازگشت