این افراد تأیید کردند که «کافه بازار» کارِش درسته

پریسا انتظامی
محمد رضا عظیم مزرجی
رضا محمدی
محمدجواد علی محمدی
احسان مومنی
Sasan-Jamaei-16
momenikian
عرفان صابری
mnazeri71
ITM Co. Ltd ماستر تجارت بین الملل
بازگشت