این افراد تأیید کردند که «زرین‌پال» کارِش درسته

Masoud-Amini-26
Ali-Amiri-77
پریسا انتظامی
مهدی بیکی پور
بازگشت