این افراد تأیید کردند که «کارنو» کارِش درسته

حامد حسن زاده
مجتبی آقائی
Kaveh Alemi
بازگشت