این افراد تأیید کردند که «انجام میدم - بستر فریلنسینگ و برون سپاری کارها» کارِش درسته

مهدی بیکی پور
فاطمه مکی
پریسا انتظامی
tabassom
MrTavana
fattaneh
momenikian
sdfsdf sdfsdfsd
محمد مهدی باریده
حسین فراهانی
هادی اسکندری
سیاوش رودی
احسان مومنی
عرفان صابری
sanazkalhor
Sadid-Keivan-50
ms89sm
Ali Tehrani
maryam-alavi-16
بردیا ارشدی
Orna.studio
ufs66
مسعود شاطرآبادی
حسن واحدمطلق
intell
علی ذاکری
hrasouli
naser-maghfooriyoon-46
بازگشت