عرش (عمید رایانه شریف) - کاور

فعال در زمینه‌ی طراحی و پیاده‌سازی انواع نرم‌افزارها و سامانه‌های سازمانیفعال در زمینه‌ی طراحی و پیاده‌سازی انواع نرم‌افزارها و سامانه‌های سازم...

4+
 کارِش درسته