شرکت بهینه پردازش - کاور

فعالیت در حوزه مخابرات و TCI با ارائه سامانه HotBilling تلفن ثابت و دیتا وابسته به مخابرات ایرانفعالیت در حوزه مخابرات و TCI با ارائه سامانه HotBilling تلفن ثابت و د...

هادی اسکندری
1+
 کارِش درسته