با هم - کاور

با هم به آینده کودکان خویش بیاندیشیمبا هم به آینده کودکان خویش بیاندیشیم

 کارِش درسته