فاندوران - کاور

بستر سرمایه‌پذیری جمعی برای پروژه های نو در ایران.بستر سرمایه‌پذیری جمعی برای پروژه های نو در ایران.

 کارِش درسته