صندوق توسعه فناوری های نوین - کاور

ارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوریارائه کننده خدمات نوین مالی در تجاری سازی فناوری

 کارِش درسته