ذوب ریزان پرگاس - کاور

ریختگری آلیاژهای پایه مس وآلومینیوم چدن استیل و فولادریختگری آلیاژهای پایه مس وآلومینیوم چدن استیل و فولاد

 کارِش درسته